C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Деловодство

Работно време

 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Съдебно деловодство“ включва: двама деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела.

Общи функции на съдебното деловодство:

 • Окомплектова разпределените по докладчици входящи документи;
 • Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • Предоставя справки по делата;
 • Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 • Изготвя копия и заверени преписи по висящи дела, които се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба, съответно резолюция на съдия докладчик и след заплащане на дължимата държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1,00 лв. за всяка следваща страница.

Служителите от служба „Съдебно деловодство“ нямат право да дават правни консултации.

Съдебни деловодители

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Съдебни секретари

Работно време

 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Съдебни секретари“ включва всички съдебни секретари в съда.

Съдебният секретар:

 • Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
 • Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец, номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
 • Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
 • Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци;
 • Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

Съдебни секретари

стая № 9

тел.: 0605 645 24

Регистратура

Работно време

 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Регистратура“ е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжата на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения за тежестите от териториалната дирекция на Националната агенция за приходи, от службата по вписвания, нотариалният акт и наддавателни предложения по ГПК.

Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия в препоръчителен формат А4.

Общи функции на служба „Регистратура“:

 • Приема и регистрира входящата кореспонденция;
 • Експедира изходящата кореспонденция;
 • Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
 • Води разносна книга;
 • Разпределя и направлява постъпилата поща;

На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.

Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.

ВАЖНО: Необходимо е да се знае, че молби, с които се иска препис от решения или удостоверения, както и вносен документ за внесена държавна такса, се подават обикновено в деловодството.

Регистратура

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Архив

Работно време

 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи.

Общи функции:

 • приема от служба „Съдебно деловодство“ свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 • води архивната книга;
 • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;

В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листа след заплащане на дължимата държавна такса.

Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

Съдебен архивар

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд.

Призовкар

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Бюро "Съдимост"

Работно време

 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.
Бюро за съдимост при районен съд издава свидетелства и справки за съдимост на лицата, родени в района на съда.
В бюро „Съдимост“ се приемат заявления за издаване на свидетелство за съдимост и получават готовите през целия ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Необходими документи:
 • Лична карта (представя се в оригинал);
 • Документ за платена държавна такса - 5.00 лв.;
Срок за издаване на свидетелството за съдимост:
 • за родените в населени места, влизащи в съдебния район на Районен съд – Омуртаг, свидетелствата се издават в деня на подаване на заявлението или най-късно на следващия ден;
 • за родените в населени места, влизащи други съдебни райони, свидетелствата се издават до 3 дни от подаване на заявлението.

 

ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ!

От 2013 година Министерство на правосъдието предоставя услуга – електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството на адрес: https://mjs.bg. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

Бюро съдимост

стая № 2

тел.: 0605 640 16

Обща администрация

Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния администратор или административния секретар и специализираната администрация съобразно Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
Общата администрация е организирана в следните административни звена: дирекции, отдели и сектори.
Общата администрация се състои от следните административни звена:
 1. „Финансова дейност и снабдяване“;
 2. „Стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда“;
 3. „Човешки ресурси“;
 4. „Информационно обслужване и информационни технологии“;
 5. „Пресслужба и информация“.
 
Звено „Финансова дейност и снабдяване“
Общи функции:
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 • завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда;
 • извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;
 • събира и отчита държавните такси; таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се отнасят по отделна сметка;
 
Звено „Информационно обслужване и информационни технологии“
Общи функции:
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;

Главен счетоводител

стая № 4

тел.: 0605 634 72

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

 • от 8:30 ч. до 17:00 ч.

В съдебно-изпълнителна служба се извършват следните административни услуги:

 • Приемане на молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложени изпълнителни листа, обезпечителни заповеди и др.
 • Извършване на справки по несвършени изпълнителни дела.
 • Приемане на документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплащане на суми по изпълнителни дела.
 • Издаване на преписи по изпълнителните дела.
 • Издаване на удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
 • Приемане на жалби и възражения по изпълнителните дела.

*Забележка: Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

 

Публичните продажби се обявяват на информационното табло в сградата на Районен съд – Омуртаг.

Интересуващите се от имотите/движимите вещи могат да се явят в канцеларията на Съдебно-изпълнителна служба, Съдебна палата, етаж 1, стая № 8, всеки присъствен ден и час и да прегледат книжата.

Предложения за участие в наддаването се подават в същата канцелария, като предварително се внася задатък от 10% върху началната цена на имотите/движимите вещи, по сметка на Държавен съдебен изпълнител в банка „Обединена българска банка“ АД, банкова сметка № BG60 UBBS 8002 3300 1250 30, BIC – UBBS BGSF.

Деловодител и секретар СИС

стая № 8

тел.: 0605 634 72

Служба по вписванията

Работно време

 • сутрин - от 10:30 до 12:30 часа
 • следобед - от 13:00 до 15:00 часа

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията. Службата по вписване се намира в сградата на Районен съд – Омуртаг, стая № 3 и извършва следните дейности:

 1. Вписване на актове относно недвижими имоти.
 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
 3. Извършване на устни справки, след заплащане на съответната държавна такса.
 4. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения.
 5. Издаване на удостоверения за вещна тежест.
 6. Вписване на ипотеки. Вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ).
 7. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Административни услуги, извършвани от Агенция по вписванията:

» Удостоверение за тежест:

Необходими документи:

 • Заявление - по образец;
 • Копие от акта за собственост;
 • Квитанция за внесена държавна такса - в зависимост от срока за изпълнение 10 лв., 20 лв., 50 лева на собственик;

За издаване на удостоверение се събират следните такси:

 • за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
 • за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
 • за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.;

» Разпечатка на партида:

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 2.00 лева за първа страница и по 0.50 лева за всяка следваща, като се добавя към сумата таксата от 3.00 лева, за извършената устна справка;

» Копие на нотариален акт:

Необходими документи:

 • Заявление свободен текст;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 5.00 лева на нотариален акт за първа страница и по 0.50 лв. за всяка следваща страница, като допълнително се заплаща при желание за заверка - 3.00 лева за първа страница и по 2.00 лева за всяка следваща страница;

» Устни справки:

Необходими документи:

 • Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и квитанция за внесена държавна такса;
 • Квитанция за внесена държавна такса - по 3.00 лева на нотариален акт;

*Забележка: Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметката на Агенция по вписванията.

Банкова сметка:

Агенция по вписванията (служба по вписванията)

Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър:
IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код - CREXBGSF,
при ТБ „ТОКУДА БАНК“ АД - Офис „Централно управление“ София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 21


*Забележка: Съдиите не дават правни консултации!

Служба по вписванията

стая № 3

тел.: 0605 623 02

Административен секретар

Работно време

 • Работно време с граждани:
 • от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Административният секретар подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.

 • Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
 • Приема жалби, сигнали и предложения;
 • Организира приема на граждани от председателя на съда;
 • Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки.

Административен секретар

стая № 4

тел.: 0605 624 23

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация