C C C C A+ A A- X

Заповед № РД-12-035 от 9 април 2020 г.

Дата на публикуване 9 април 2020 Последна редакция 9 април 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД
№ РД-12-035
град Омуртаг, четвъртък, 09 април 2020 г.

 

На основание чл. 80, ал. 1 във връзка с чл. 65 от Закона за съдебната власт, Решение по протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. и Решение по протокол № 12 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 07 април 2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела в Районен съд – Омуртаг в рамките на обявеното извънредно положение за периода от 14 април 2020 г. до 13 май 2020 г. включително, с изключение на:
   • Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
   • Делата по чл. 66 от НПК;
   • Делата по чл. 67 от НПК
   • Делата по чл. 69 от НПК;
   • Делата по чл. 70 от НПК;
   • Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
   • Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;
   • Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;
   • Делата по чл. 427 от НПК;
   • Делата по Раздел II от Закона за здравето;
   • Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
   • Дела по чл. 355 от НК;
   • Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;
   • Дела образувани по искания с правно основание по чл. 159а от НПК;
   • Делата по чл. 225, ал. 6 от НК;
   • Делата по чл. 326, ал. 2 от НК;
 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела в Районен съд – Омуртаг, за периода на обявеното извънредно положение от 14 април 2020 г. до 13 май 2020 г. включително, с изключение на:
   • Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
   • Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
   • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
   • Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
   • Делата за обезпечаване на доказателства.
 1. Призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2 не се връчват в рамките на обявеното извънредно положение за периода от 13 април 2020 г. до 13 май 2020 г. включително.
 2. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и 2 да се извършват по телефон или по електронен път.
 3. Образуването и администрирането на дела в Районен съд – Омуртаг да се извършва при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12 и 13 от решението на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г.
 4. Входираните книжа в Районен съд – Омуртаг, иницииращи съдебни производства да се докладват за разпределение на дежурния съдия.
 5. Съдиите докладчици по висящите дела и новообразуваните дела следва да предприемат възможните действия за пренасочване и насрочване при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12 и 13 от решението на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г.
 6. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.
 7. Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това не е възможно, в графика на съдебния състав по дежурство.
 8. При спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12 и 13 от решението на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г., изготвените и подписани съдебни актове да се предават за вписване в съответните книги и присъединяването им към деловодната програма.
 9. Изготвените съдебни актове да бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд – Омуртаг, като съобщения до страните да не се изпращат за времето на извънредното положение.
 10. Подаването на всякакъв вид документи в Районен съд – Омуртаг да се извършва по пощата или по електронен път.
 11. Справките по дела в Районен съд – Омуртаг да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или на електронния адрес.
 12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и 2 и лицата желаещи да подадат заявление за свидетелство за съдимост и получат същото.
 13. За разглеждане на делата по т. 1 и т. 2 да се ползва зала № 2.

          Настоящата заповед ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-024 от 16.03.2020 г. и Заповед № РД-12-028 от 26.03.2020 г. двете на Административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг.

         Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Районен съд – Омуртаг и във вътрешната страница на съда за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, като един екземпляр се приложи към заповедната книга на Районен съд – Омуртаг.

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация